Navigatie

Algemene Voorwaarden  MINIMOCS, d.d 1 juli 2016

Inhoudsopgave: 

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer, hierna te noemen Minimocs
Artikel   3 – Toepasselijkheid 
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht en retourneren door de consument en de kosten
Artikel   9 – Verplichtingen van Minimocs bij herroeping
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Levering en uitvoering 
Artikel 12 – Klachtenregeling 
Artikel 13 – Geschillen 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
01. Overeenkomst: een overeenkomst, waarbij de consument producten koopt in verband met een
      overeenkomst op afstand (via de webshop) en deze producten door Minimocs worden geleverd; 
02. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
      (14 dgn); 
03. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met
      zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit; 
04. Dag: kalenderdag; 
05. Duur overeenkomst: een overeenkomst die duurt zolang het herroepingsrecht geldig is en is dus
      voor een bepaalde periode; 
06. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de
      consument of Minimocs in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht,
      op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode
      die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde
      reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
07. Herroepingsrecht (retour sturen): de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd
      af te zien van de overeenkomst op afstand; 
08. Ondernemer/Minimocs: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan
      consumenten aanbiedt; 
09. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Minimocs en de consument wordt
      gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
      waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt
      van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
      een overeenkomst, zonder dat consument en een vertegenwoordiger van Minimocs gelijktijdig
      in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Minimocs
Gevestigd te Den Haag

06-86173615, bereikbaar tussen 0800 uur – 2000 uur 
Info@minimocs.nl 
KvK-nummer: 54491401

Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Minimocs en op elke tot
    stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Minimocs en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
    voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website.
3.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten (zodra de betaling is geschiedt
    via een elektronische overboeking), kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
    overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van
deze algemene voorwaarden langs 
    elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
    deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
    gegevensdrager (dit is voornamelijk via email).

Artikel 4 - Het aanbod 
1.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur (in geval van aanbiedingen) heeft of onder
    voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
    De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
    consument mogelijk te maken. Als Minimocs gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een
    waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of
    kennelijke fouten (zoals typefouten) in het aanbod binden Minimocs niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
    verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst 
1.  De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de
    consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2.  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard (zodra de betaling
    elektronisch gedaan is), bevestigt Minimocs onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van
    de aanvaarding van het aanbod. Hiertoe zijn passende veiligheidsmaatregelen in acht
    genomen.
3.  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Minimocs passende technische en  
    organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt
    hij voor een veilige webomgeving.

4. Minimocs zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie op
    zodanige wijze kenbaar maken (zie website), dat deze door de consument op een toegankelijke 
    manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
     a.   het emailadres van Minimocs waar de consument met klachten terecht kan; 
     b.   de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
          gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
          herroepingsrecht; 
     c.   de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
    een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden en de producten
    retourneren.
    Minimocs mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet verplicht
    te antwoorden.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het/de product(en)
    heeft ontvangen. Mocht de bestelling in meerdere zendingen geleverd worden, dan mag de
    consument de bestelling alsnog weigeren.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
    Zij/hij zal het product slechts uitpakken en passen doch niet gebruiken of dragen. Het uitgangs-
    punt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij/hij
    dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg
    is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Minimocs hem
    niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
    herroepingsrecht heeft verstrekt. 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht, retourneren en kosten door de consument
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenk-
    termijn door middel van het sturen van een email aan info@minimocs.nl.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
    melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in
    elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
3. De consument zendt het product terug in originele staat, de factuur met naam en adres van de
    consument, niet verwijderde prijstag (indien aanwezig), eventuele verpakking en conform de
    door Minimocs
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij
    de consument. 
5. De consument draagt de kosten van het retourneren van het product, tenzij anders onderling is
   overeengekomen.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als Minimocs de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk
    maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 
2. Minimocs vergoedt alle betalingen van de consument, behalve de verzendkosten voor het
    retourneren, doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de
    herroeping meldt en zodra de producten door de ondernemer ontvangen zijn.
3. Minimocs gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,
    tenzij de consument instemt met een andere methode. Deze terugbetaling is kosteloos voor de
    consument. 

Artikel 10 - De prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
    producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
    btw-tarieven. 
2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 
1. Minimocs zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en
    bij de uitvoering van bestellingen van producten.  
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Minimocs kenbaar heeft gemaakt. 
3. Minimocs zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen
    uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging
    vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
    uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 7 dagen nadat hij de bestelling
    geplaatst heeft, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
    kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Minimocs het bedrag dat de consument betaald heeft  
    direct terugbetalen. 
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Minimocs tot het moment
    van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Minimocs bekend
    gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 12 - Klachtenregeling
1. Minimocs beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
    klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
    consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
    ingediend bij Minimocs via de email.
3. Bij Minimocs ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de
    datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door
    Minimocs binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
    indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 2 maanden na het indienen
    van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor
    de geschillenregeling. 

Artikel 13 - Geschillen 
1. Op overeenkomsten tussen Minimocs en de consument waarop deze algemene voorwaarden
   betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

 

© 2016 - 2018 Minimocs | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.